(Dz. U. 11, poz. 95)

nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania (art. 1 ust. 2) m.in. obowiązek przetwarzania informacji niejawnych oraz organizowania ich ochrony (art. 1 ust 1). Informacje niejawne, podlegające usunięciu, muszą być chronione zgodnie z zapisami ustawy w szczególności poprzez powierzenie takiego procesu podmiotowi dającemu rękojmie zachowania tajemnicy (art. 3), co ustalane jest w drodze postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa jest niezbędne w celu dopuszczenia do przetwarzania informacji niejawnych. Przetwarzanie takie odbywać się może jedynie w warunkach określonych ustawą i przy zachowaniu niezbędnych wymogów, związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, tj. muszą być przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowiednich dla przyznanej im klauzuli tajności,
(art. 20 ust. 1 pkt. 2) <więcej