(Dz. U. Z 19 lipca 1983r. )

Nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania obowiązek przekazywania dokumentacji do właściwych archiwów państwowych lub jej brakowania (art. 5 ust 1). Brakowaniu może ulec dokumentacja nie stanowiąca materiału archiwalnego, o którym mowa w art. 1 ustawy.

Tryb i warunki brakowania takiej dokumentacji określają Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1984 r.) oraz Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej (MP 17, poz. 145).